GRÀCIA TERRITORI SONOR COMUNICAT / COMUNICADO / PUBLIC COMMUNICATION

bustia

 

 

 

 

 

 

 

CATALÀ

No és cap novetat que la situació per als petits col·lectius i associacions que produeixen activitat cultural amb voluntat pública és molt delicada en aquests moments en aquest país, en part a causa de les retallades en les subvencions públiques i en les ajudes privades, també pel retard de les institucions a pagar els seus deutes a aquestes petites entitats.

Aquells que seguiu les activitats i comunicacions de Gràcia Territori Sonor ja haureu llegit el comunicat emès per XarxaProd i que vàrem difondre també des d’aquí el 8 de maig. La situació d’impagament de la totalitat de la subvenció 2013 per part de la Generalitat de Catalunya i les expectatives no menys agòniques sobre el futur retard en el pagament de la subvenció 2014, unit a la nova clàusula introduïda pel govern català sobre la possibilitat de reduir la subvenció a posteriori si el govern no compleix els objectius de dèficit, ha provocat una situació difícilment suportable per a les petites entitats sense ànim de lucre que, en aquestes condicions, no poden ni tan sols sol·licitar els ja lamentablement habituals crèdits bancaris per suportar el retard en els pagaments.

Gràcia Territori Sonor és una més de les entitats que es troben en aquesta situació a Catalunya. En el cas del nostre projecte, a més, arrosseguem un 50% de reducció en la subvenció 2013 de l’Ajuntament de Barcelona, que no es va fer pública fins al mes de juliol, quan la nostra entitat ja havia realitzat i produït el 50% del projecte anual, la qual cosa va portar a les persones que treballem aquí a renunciar al nostre sou per poder realitzar el festival LEM a l’octubre.

Al juliol de 2014, mentre seguim a l’espera de l’import de la subvenció 2013 de la Generalitat de Catalunya, s’han fet públiques les subvencions per aquest any. Ambdues institucions, Ajuntament i Generalitat han concedit novament ajuts a Gràcia Territori Sonor, la qual cosa ens dóna a entendre que les institucions segueixen mantenint la confiança en el nostre projecte. Tot i així, com el pressupost amb el qual comptem s’ha reduït en més d’un 50% en els últims tres anys, l’activitat ha hagut de reduir-se enormement. Precisament per la situació de descapitalització que sofreix la nostra entitat, ens hem vist obligats a realitzar, durant aquesta primera meitat de l’any, solament aquelles activitats internes que no precisen de suport econòmic (és a dir, realitzades de forma voluntària pels treballadors que van renunciar al seu sou): convocatòries, residències, catalogació de patrimoni, etc.

En el món de la cultura d’aquest país existeix el costum d’evitar parlar de diners. Es tracta de donar una sensació de normalitat que desafortunadament no es correspon amb la realitat. Hi ha qui pensa que transmetent aquesta sensació es genera confiança en el públic i en el consum cultural. Nosaltres no estem segurs d’això i, en tot cas, si partim de la base que les subvencions públiques reverteixen, abans de res, en el públic, creiem imprescindible tenir informats a els qui segueixen les nostres activitats de quina és la situació real en la qual la cultura produïda per les entitats no lucratives arriba fins a ells. Per això us posem al corrent: Després d’una trajectòria de 19 anys en què gradualment la nostra entitat va aconseguir un nivell de professionalització exigit per les institucions públiques i cobrint els retards en les subvencions amb crèdits bancaris per poder pagar a temps a artistes, tècnics, proveïdors i col·laboradors, ens trobem en una situació totalment diferent: no només Gràcia Territori Sonor sinó tot el teixit cultural, s’està desprofessionalitzant, els bancs no són proclius a avançar diners públics i resulta impossible carregar aquest dèficit sobre els espectadors. Al final d’aquesta cadena, com era d’esperar, es troben els artistes.

En Assemblea General celebrada el 25 de juny de 2014, els socis de Gràcia Territori Sonor van aprovar per unanimitat emetre aquest comunicat, renovar la confiança en què la Generalitat de Catalunya satisfarà el seu deute amb la nostra entitat i podrem pagar a tots aquells artistes que solidària i pacientment estan esperant a cobrar aquest deute i reivindicar l’activitat de Gràcia Territori Sonor com a suport i plataforma local i internacional per als creadors de l’escena experimental a Barcelona.

Han estat molts els músics i artistes que ens han transmès els seus ànims i el seu desig que el LEM pervisqui a aquesta situació de neteja estètica que sofreix el país. Per totes aquestes raons, l’Assemblea va aprovar continuar el projecte, en la mesura del possible, i concentrar totes les activitats públiques en l’últim trimestre de l’any, amb l’esperança que d’aquí a llavors, s’hagi resolt la situació d’impagament de la subvenció 2013.

El projecte per 2014 és, per tant, un LEM de tres mesos que acollirà no solament els concerts i activitats habituals del LEM, sinó també les activitats formatives i diverses sèries de cicles, laboratoris, exposicions, que normalment realitzem al llarg de l’any. D’això us mantindrem informats en els propers mesos. Tractarem que siguin tres mesos excitants, plens de sorpreses i descobriments, com sempre ho ha estat. I esperem que com a espectadors i seguidors de les nostres activitats, vingueu al LEM i estigueu amb nosaltres en aquests moments difícils.


ESPAÑOL

No es ninguna novedad que la situación para los pequeños colectivos y asociaciones que producen actividad cultural con voluntad pública es muy delicada en estos momentos en este país, en parte debido a los recortes en las subvenciones públicas y en las ayudas privadas, también por el retraso de las instituciones en pagar sus deudas a estas pequeñas entidades.

Aquellos que seguís las actividades y comunicaciones de Gràcia Territori Sonor ya habréis leído el comunicado emitido por XarxaProd y que difundimos también desde aquí el 8 de mayo. La situación de impago de la totalidad de la subvención 2013 por parte de la Generalitat de Catalunya y las expectativas no menos agónicas sobre el futuro retraso en el pago de la subvención 2014, unido a la nueva cláusula introducida por el gobierno catalán sobre la posibilidad de reducir la subvención a posteriori si el gobierno no cumple los objetivos de déficit, ha provocado una situación difícilmente soportable para las pequeñas entidades sin ánimo de lucro que, en tales condiciones, no pueden ni siquiera solicitar los ya lamentablemente habituales créditos bancarios para sobrellevar el retraso en los pagos.

Gràcia Territori Sonor es una más de las entidades que se encuentran en esa situación en Catalunya. En el caso de nuestro proyecto, además, arrastramos un 50% de reducción en la subvención 2013 del Ayuntamiento de Barcelona, que no se hizo pública hasta el mes de julio, cuando nuestra entidad ya había realizado y producido el 50% del proyecto anual, lo que llevó a las personas que trabajamos aquí a renunciar a nuestro sueldo para poder realizar el festival LEM en octubre.

En julio de 2014, mientras seguimos a la espera del importe de la subvención 2013 de la Generalitat de Catalunya, se han hecho públicas las subvenciones para este año. Ambas instituciones, Ayuntamiento y Generalitat han concedido nuevamente subvenciones a Gràcia Territori Sonor, lo cual nos da a entender que las instituciones siguen manteniendo la confianza en nuestro proyecto. Aún así, como el presupuesto con el que contamos se ha reducido en más de un 50% en los últimos tres años, la actividad ha debido reducirse enormemente. Precisamente por la situación de descapitalización que sufre nuestra entidad, nos hemos visto obligados a realizar, durante esta primera mitad del año, solamente aquellas actividades internas que no precisan de soporte económico (es decir, realizadas de forma voluntaria por los trabajadores que renunciaron a su sueldo): convocatorias, residencias, catalogación de patrimonio, etc.

En el mundo de la cultura de este país existe la costumbre de evitar hablar de dinero. Se trata de dar una sensación de normalidad que desafortunadamente no se corresponde con la realidad. Hay quien piensa que transmitiendo esa sensación se genera confianza en el público y en el consumo cultural. Nosotros no estamos seguros de ello y, en todo caso, si partimos de la base que las subvenciones públicas revierten, ante todo, en el público, creemos imprescindible tener informados a quienes siguen nuestras actividades de cuál es la situación real en la que la cultura producida por las entidades no lucrativas llega hasta ellos. Por eso os ponemos al corriente: Después de una trayectoria de 19 años en que paulatinamente nuestra entidad alcanzó un nivel de profesionalización exigido por las instituciones públicas y cubriendo los retrasos en las subvenciones con créditos bancarios para poder pagar a tiempo a artistas, técnicos, proveedores y colaboradores, nos encontramos en una situación totalmente distinta: no sólo Gràcia Territori Sonor sino todo el tejido cultural, se está desprofesionalizando, los bancos no son proclives a adelantar dinero público y resulta imposible cargar ese déficit sobre los espectadores. Al final de esa cadena, como era de esperar, se encuentran los artistas.

En Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2014, los socios de Gràcia Territori Sonor aprobaron por unanimidad emitir este comunicado, renovar la confianza en que la Generalitat de Catalunya satisfará su deuda con nuestra entidad y podremos pagar a todos aquellos artistas que solidaria y pacientemente estan esperando a cobrar esa deuda y reivindicar la actividad de Gràcia Territori Sonor como soporte y plataforma local e internacional para los creadores de la escena experimental en Barcelona.

Han sido muchos los músicos y artistas que nos han transmitido sus ánimos y su deseo de que el LEM perviva a esta situación de limpieza estética que sufre el país. Por todas esas razones, la Asamblea aprobó continuar el proyecto, en la medida de lo posible, y concentrar todas las actividades públicas en el último trimestre del año, con la esperanza de que de aquí a entonces, se haya resuelto la situación de impago de la subvención 2013.

El proyecto para 2014 es, por lo tanto, un LEM de tres meses que acogerá no solamente los conciertos y actividades habituales del LEM, sino también las actividades formativas y diversas series de ciclos, laboratorios, exposiciones, que normalmente realizamos a lo largo del año. De ello os mantendremos informados en los próximos meses. Trataremos de que sean tres meses excitantes, llenos de sorpresas y descubrimientos, como siempre lo ha sido. Y esperamos que como espectadores y seguidores de nuestras actividades, vengáis al LEM y estéis con nosotros en estos momentos difíciles.


ENGLISH

It isn’t news that the small collectives and associations that produce cultural activity with public vocation in this country find themselves in a delicate situation, in part because of cutbacks in public grants and private funding, and in also because of the delays in payment of these institution to these small organizations.

Those of you that follow the activities and communications of Gràcia Territori Sonor will have seen the statement released by XarxaProd which we circulated from here on the 8th of May. The situation of non-payment of the total sum of the 2013 grants awarded by the Generalitat de Catalunya and the no less agonising prospect of a future delayed payment of the 2014 grants, together with a new clause included by the Catalan government on the possibility of a posteriori reduction of the same grants if the government doesn’t meet it’s deficit goals, has caused a situation which is hard to endure a for the small non profit organizations that, in these conditions, find they can’t even request the regrettably habitual bank loans to bridge the delayed payments.

Gràcia Territori Sonor is one of the many organizations which are in this situation in Catalunya. In the case of our project, on top of it all, we’re also bearing the brunt of a 50% reduction in the 2013 grant awarded by the Barcelona Town Hall, which wasn’t made public until the month of July, when our organization had already realized and produced 50% of it’s annual project, which caused the people which work here to renounce our wages in order to be able to put on LEM Festival in October.

In July 2014, while we’re still waiting on payment news of the 2013 grant from the Generalitat de Catalunya, this years grants have been made public. Both institutions, Town Hall and Generalitat have awarded grants to Gràcia Territori Sonor once more, which leads us to understand that the institutions still maintain confidence in our project. Even so, as our budget has been reduced in more than 50% over the last three years, our activity has been greatly reduced.

Precisely due to the asset-stipping that our organization is being subjected to,  during the first half of the year we have been forced to undertake only those internal activities which don’t rely on economic support (that is to say, undertaken voluntarily by the workers which have renounced their wages): calls for projects, residences, cataloguing of musical heritage, etc

In the cultural management circles of this country there’s a habit of avoiding any talk about money. It’s about portraying a sensation of normality which unfortunately doesn’t correspond with reality. Some think that by transmitting that sensation you generate confidence in the public and in cultural consumption. We’re not sure of that, and in any case, if we take into account that public grants are reverted, above all, on the public, we believe it’s indispensable to keep all those that follow our activities informed on what is the real situation in which culture produced by non-profit organizations gets to them. That’s why we’re putting you up-to-speed: after 19 years during which our organization over time attained a level of professionalisation required by the public institutions and covering the delays in grant payments with bank loans in order to pay artists, technitians, providers and collaborators on time, we’re now faced with a completely different situation: not just Gràcia Territori Sonor but the whole cultural fabric is being de-professionalised, banks are no longer willing to advance public funding and it’s impossible to load that deficit on to the public. At the end of that chain, as is to be expected, are the artists themselves.

In the General Assembly held by the members of Gràcia Territori Sonor on the 25th of June 2014 we unanimously approved to send this statement, renewed our confidence in that the Generalitat de Catalunya will honor it’s debt with our organization and that we’ll soon be able to pay the artists which are jointly and patiently waiting to be paid that debt and to defend the activity of Gràcia Territori Sonor as a foundation and platform, both local and international, for the creators of Barcelona’s experimental music scene.

Many musicians and artists have sent us their support and hope that LEM will survive the aesthetic cleansing situation that our country is going through. For this reason the Assembly voted in favor of continuing the project, within it’s possibilities, and to concentrate all public activities in the final trimester of the year, with the hopes that by that time, the non-payment of 2013 grants has been resolved.

The project for 2014 is, therefore, a three month long LEM which will not only host the habitual concerts and activities of LEM but also the formative activities, cicles, laboratories and exhibitions which usually take place throughout the year. We will inform you of them in the following months. We’ll make them three exciting months, full of surprises and discoveries, as we always have done.  And we hope that as spectators and followers of our activities you will come to LEM and be with us during these tough times.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s