LEM 2014: ZOMBIE ZOMBIE

zombie_zombieCATALÀ

Primera confirmació: La jornada inaugural del LEM 2014, el proper 9 d’octubre a l’Espai Jove La Fontana del barri de Gràcia (Barcelona), comptarà amb la banda francesa Zombie Zombie, mestres de l’electro-pop analògic, que ens presentaran les cançons del seu darrer disc Rituels d’un Nouveau Monde(Versatile, 2012) -en realitat, penúltim, ja que el juny passat van editar la banda sonora del film Loubia Hamra, estrenat el 2013-. Aquest duet format per Etienne Jaumet i Cosmic Neman destaquen per un discurs dance ric, dens, hipnótic i de trascendència ritualística.

CASTELLANO

Primera confirmación: La jornada inaugural del LEM 2014, el próximo 9 de octubre en l’Espai Jove La Fontana del barrio de Gràcia (Barcelona), contará con la banda francesa Zombie Zombie, maestros del electro-pop analógico, que nos presentaran las cancions de su último disco Rituels d’un Nouveau Monde(Versatile, 2012) -en realidad, penúltimo, ya que el pasado junio editaron la banda sonora del film Loubia Hamra, estrenado en 2013. Este dúo formado por Etienne Jaumet y Cosmic Neman destaca por un discurso dance rico, denso, hipnótico i de trascendencia riatualística.

ENGLISH

First confirmation: LEM’s 2014 openning night, on next october 9th at Espai Jove La Fontana Gràcia’s quarter (Barcelona), will be lead by french band Zombie Zombie, analogue electro-pop masters, who will perform the songs from their last album, Rituels d’un Nouveau Monde (Versatile, 2012) -that’s really the penultimate, so last june they released the score from Loubia Hamra film, released on 2013. This duo formed by Etienne Jaumet and Cosmic Neman stands out with it’s rich, thick and hipnotic dance discourse of ritualistic significance.

GRÀCIA TERRITORI SONOR COMUNICAT / COMUNICADO / PUBLIC COMMUNICATION

bustia

 

 

 

 

 

 

 

CATALÀ

No és cap novetat que la situació per als petits col·lectius i associacions que produeixen activitat cultural amb voluntat pública és molt delicada en aquests moments en aquest país, en part a causa de les retallades en les subvencions públiques i en les ajudes privades, també pel retard de les institucions a pagar els seus deutes a aquestes petites entitats.

Aquells que seguiu les activitats i comunicacions de Gràcia Territori Sonor ja haureu llegit el comunicat emès per XarxaProd i que vàrem difondre també des d’aquí el 8 de maig. La situació d’impagament de la totalitat de la subvenció 2013 per part de la Generalitat de Catalunya i les expectatives no menys agòniques sobre el futur retard en el pagament de la subvenció 2014, unit a la nova clàusula introduïda pel govern català sobre la possibilitat de reduir la subvenció a posteriori si el govern no compleix els objectius de dèficit, ha provocat una situació difícilment suportable per a les petites entitats sense ànim de lucre que, en aquestes condicions, no poden ni tan sols sol·licitar els ja lamentablement habituals crèdits bancaris per suportar el retard en els pagaments.

Gràcia Territori Sonor és una més de les entitats que es troben en aquesta situació a Catalunya. En el cas del nostre projecte, a més, arrosseguem un 50% de reducció en la subvenció 2013 de l’Ajuntament de Barcelona, que no es va fer pública fins al mes de juliol, quan la nostra entitat ja havia realitzat i produït el 50% del projecte anual, la qual cosa va portar a les persones que treballem aquí a renunciar al nostre sou per poder realitzar el festival LEM a l’octubre.

Al juliol de 2014, mentre seguim a l’espera de l’import de la subvenció 2013 de la Generalitat de Catalunya, s’han fet públiques les subvencions per aquest any. Ambdues institucions, Ajuntament i Generalitat han concedit novament ajuts a Gràcia Territori Sonor, la qual cosa ens dóna a entendre que les institucions segueixen mantenint la confiança en el nostre projecte. Tot i així, com el pressupost amb el qual comptem s’ha reduït en més d’un 50% en els últims tres anys, l’activitat ha hagut de reduir-se enormement. Precisament per la situació de descapitalització que sofreix la nostra entitat, ens hem vist obligats a realitzar, durant aquesta primera meitat de l’any, solament aquelles activitats internes que no precisen de suport econòmic (és a dir, realitzades de forma voluntària pels treballadors que van renunciar al seu sou): convocatòries, residències, catalogació de patrimoni, etc.

En el món de la cultura d’aquest país existeix el costum d’evitar parlar de diners. Es tracta de donar una sensació de normalitat que desafortunadament no es correspon amb la realitat. Hi ha qui pensa que transmetent aquesta sensació es genera confiança en el públic i en el consum cultural. Nosaltres no estem segurs d’això i, en tot cas, si partim de la base que les subvencions públiques reverteixen, abans de res, en el públic, creiem imprescindible tenir informats a els qui segueixen les nostres activitats de quina és la situació real en la qual la cultura produïda per les entitats no lucratives arriba fins a ells. Per això us posem al corrent: Després d’una trajectòria de 19 anys en què gradualment la nostra entitat va aconseguir un nivell de professionalització exigit per les institucions públiques i cobrint els retards en les subvencions amb crèdits bancaris per poder pagar a temps a artistes, tècnics, proveïdors i col·laboradors, ens trobem en una situació totalment diferent: no només Gràcia Territori Sonor sinó tot el teixit cultural, s’està desprofessionalitzant, els bancs no són proclius a avançar diners públics i resulta impossible carregar aquest dèficit sobre els espectadors. Al final d’aquesta cadena, com era d’esperar, es troben els artistes.

En Assemblea General celebrada el 25 de juny de 2014, els socis de Gràcia Territori Sonor van aprovar per unanimitat emetre aquest comunicat, renovar la confiança en què la Generalitat de Catalunya satisfarà el seu deute amb la nostra entitat i podrem pagar a tots aquells artistes que solidària i pacientment estan esperant a cobrar aquest deute i reivindicar l’activitat de Gràcia Territori Sonor com a suport i plataforma local i internacional per als creadors de l’escena experimental a Barcelona.

Han estat molts els músics i artistes que ens han transmès els seus ànims i el seu desig que el LEM pervisqui a aquesta situació de neteja estètica que sofreix el país. Per totes aquestes raons, l’Assemblea va aprovar continuar el projecte, en la mesura del possible, i concentrar totes les activitats públiques en l’últim trimestre de l’any, amb l’esperança que d’aquí a llavors, s’hagi resolt la situació d’impagament de la subvenció 2013.

El projecte per 2014 és, per tant, un LEM de tres mesos que acollirà no solament els concerts i activitats habituals del LEM, sinó també les activitats formatives i diverses sèries de cicles, laboratoris, exposicions, que normalment realitzem al llarg de l’any. D’això us mantindrem informats en els propers mesos. Tractarem que siguin tres mesos excitants, plens de sorpreses i descobriments, com sempre ho ha estat. I esperem que com a espectadors i seguidors de les nostres activitats, vingueu al LEM i estigueu amb nosaltres en aquests moments difícils.


ESPAÑOL

No es ninguna novedad que la situación para los pequeños colectivos y asociaciones que producen actividad cultural con voluntad pública es muy delicada en estos momentos en este país, en parte debido a los recortes en las subvenciones públicas y en las ayudas privadas, también por el retraso de las instituciones en pagar sus deudas a estas pequeñas entidades.

Aquellos que seguís las actividades y comunicaciones de Gràcia Territori Sonor ya habréis leído el comunicado emitido por XarxaProd y que difundimos también desde aquí el 8 de mayo. La situación de impago de la totalidad de la subvención 2013 por parte de la Generalitat de Catalunya y las expectativas no menos agónicas sobre el futuro retraso en el pago de la subvención 2014, unido a la nueva cláusula introducida por el gobierno catalán sobre la posibilidad de reducir la subvención a posteriori si el gobierno no cumple los objetivos de déficit, ha provocado una situación difícilmente soportable para las pequeñas entidades sin ánimo de lucro que, en tales condiciones, no pueden ni siquiera solicitar los ya lamentablemente habituales créditos bancarios para sobrellevar el retraso en los pagos.

Gràcia Territori Sonor es una más de las entidades que se encuentran en esa situación en Catalunya. En el caso de nuestro proyecto, además, arrastramos un 50% de reducción en la subvención 2013 del Ayuntamiento de Barcelona, que no se hizo pública hasta el mes de julio, cuando nuestra entidad ya había realizado y producido el 50% del proyecto anual, lo que llevó a las personas que trabajamos aquí a renunciar a nuestro sueldo para poder realizar el festival LEM en octubre.

En julio de 2014, mientras seguimos a la espera del importe de la subvención 2013 de la Generalitat de Catalunya, se han hecho públicas las subvenciones para este año. Ambas instituciones, Ayuntamiento y Generalitat han concedido nuevamente subvenciones a Gràcia Territori Sonor, lo cual nos da a entender que las instituciones siguen manteniendo la confianza en nuestro proyecto. Aún así, como el presupuesto con el que contamos se ha reducido en más de un 50% en los últimos tres años, la actividad ha debido reducirse enormemente. Precisamente por la situación de descapitalización que sufre nuestra entidad, nos hemos visto obligados a realizar, durante esta primera mitad del año, solamente aquellas actividades internas que no precisan de soporte económico (es decir, realizadas de forma voluntaria por los trabajadores que renunciaron a su sueldo): convocatorias, residencias, catalogación de patrimonio, etc.

En el mundo de la cultura de este país existe la costumbre de evitar hablar de dinero. Se trata de dar una sensación de normalidad que desafortunadamente no se corresponde con la realidad. Hay quien piensa que transmitiendo esa sensación se genera confianza en el público y en el consumo cultural. Nosotros no estamos seguros de ello y, en todo caso, si partimos de la base que las subvenciones públicas revierten, ante todo, en el público, creemos imprescindible tener informados a quienes siguen nuestras actividades de cuál es la situación real en la que la cultura producida por las entidades no lucrativas llega hasta ellos. Por eso os ponemos al corriente: Después de una trayectoria de 19 años en que paulatinamente nuestra entidad alcanzó un nivel de profesionalización exigido por las instituciones públicas y cubriendo los retrasos en las subvenciones con créditos bancarios para poder pagar a tiempo a artistas, técnicos, proveedores y colaboradores, nos encontramos en una situación totalmente distinta: no sólo Gràcia Territori Sonor sino todo el tejido cultural, se está desprofesionalizando, los bancos no son proclives a adelantar dinero público y resulta imposible cargar ese déficit sobre los espectadores. Al final de esa cadena, como era de esperar, se encuentran los artistas.

En Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2014, los socios de Gràcia Territori Sonor aprobaron por unanimidad emitir este comunicado, renovar la confianza en que la Generalitat de Catalunya satisfará su deuda con nuestra entidad y podremos pagar a todos aquellos artistas que solidaria y pacientemente estan esperando a cobrar esa deuda y reivindicar la actividad de Gràcia Territori Sonor como soporte y plataforma local e internacional para los creadores de la escena experimental en Barcelona.

Han sido muchos los músicos y artistas que nos han transmitido sus ánimos y su deseo de que el LEM perviva a esta situación de limpieza estética que sufre el país. Por todas esas razones, la Asamblea aprobó continuar el proyecto, en la medida de lo posible, y concentrar todas las actividades públicas en el último trimestre del año, con la esperanza de que de aquí a entonces, se haya resuelto la situación de impago de la subvención 2013.

El proyecto para 2014 es, por lo tanto, un LEM de tres meses que acogerá no solamente los conciertos y actividades habituales del LEM, sino también las actividades formativas y diversas series de ciclos, laboratorios, exposiciones, que normalmente realizamos a lo largo del año. De ello os mantendremos informados en los próximos meses. Trataremos de que sean tres meses excitantes, llenos de sorpresas y descubrimientos, como siempre lo ha sido. Y esperamos que como espectadores y seguidores de nuestras actividades, vengáis al LEM y estéis con nosotros en estos momentos difíciles.


ENGLISH

It isn’t news that the small collectives and associations that produce cultural activity with public vocation in this country find themselves in a delicate situation, in part because of cutbacks in public grants and private funding, and in also because of the delays in payment of these institution to these small organizations.

Those of you that follow the activities and communications of Gràcia Territori Sonor will have seen the statement released by XarxaProd which we circulated from here on the 8th of May. The situation of non-payment of the total sum of the 2013 grants awarded by the Generalitat de Catalunya and the no less agonising prospect of a future delayed payment of the 2014 grants, together with a new clause included by the Catalan government on the possibility of a posteriori reduction of the same grants if the government doesn’t meet it’s deficit goals, has caused a situation which is hard to endure a for the small non profit organizations that, in these conditions, find they can’t even request the regrettably habitual bank loans to bridge the delayed payments.

Gràcia Territori Sonor is one of the many organizations which are in this situation in Catalunya. In the case of our project, on top of it all, we’re also bearing the brunt of a 50% reduction in the 2013 grant awarded by the Barcelona Town Hall, which wasn’t made public until the month of July, when our organization had already realized and produced 50% of it’s annual project, which caused the people which work here to renounce our wages in order to be able to put on LEM Festival in October.

In July 2014, while we’re still waiting on payment news of the 2013 grant from the Generalitat de Catalunya, this years grants have been made public. Both institutions, Town Hall and Generalitat have awarded grants to Gràcia Territori Sonor once more, which leads us to understand that the institutions still maintain confidence in our project. Even so, as our budget has been reduced in more than 50% over the last three years, our activity has been greatly reduced.

Precisely due to the asset-stipping that our organization is being subjected to,  during the first half of the year we have been forced to undertake only those internal activities which don’t rely on economic support (that is to say, undertaken voluntarily by the workers which have renounced their wages): calls for projects, residences, cataloguing of musical heritage, etc

In the cultural management circles of this country there’s a habit of avoiding any talk about money. It’s about portraying a sensation of normality which unfortunately doesn’t correspond with reality. Some think that by transmitting that sensation you generate confidence in the public and in cultural consumption. We’re not sure of that, and in any case, if we take into account that public grants are reverted, above all, on the public, we believe it’s indispensable to keep all those that follow our activities informed on what is the real situation in which culture produced by non-profit organizations gets to them. That’s why we’re putting you up-to-speed: after 19 years during which our organization over time attained a level of professionalisation required by the public institutions and covering the delays in grant payments with bank loans in order to pay artists, technitians, providers and collaborators on time, we’re now faced with a completely different situation: not just Gràcia Territori Sonor but the whole cultural fabric is being de-professionalised, banks are no longer willing to advance public funding and it’s impossible to load that deficit on to the public. At the end of that chain, as is to be expected, are the artists themselves.

In the General Assembly held by the members of Gràcia Territori Sonor on the 25th of June 2014 we unanimously approved to send this statement, renewed our confidence in that the Generalitat de Catalunya will honor it’s debt with our organization and that we’ll soon be able to pay the artists which are jointly and patiently waiting to be paid that debt and to defend the activity of Gràcia Territori Sonor as a foundation and platform, both local and international, for the creators of Barcelona’s experimental music scene.

Many musicians and artists have sent us their support and hope that LEM will survive the aesthetic cleansing situation that our country is going through. For this reason the Assembly voted in favor of continuing the project, within it’s possibilities, and to concentrate all public activities in the final trimester of the year, with the hopes that by that time, the non-payment of 2013 grants has been resolved.

The project for 2014 is, therefore, a three month long LEM which will not only host the habitual concerts and activities of LEM but also the formative activities, cicles, laboratories and exhibitions which usually take place throughout the year. We will inform you of them in the following months. We’ll make them three exciting months, full of surprises and discoveries, as we always have done.  And we hope that as spectators and followers of our activities you will come to LEM and be with us during these tough times.

AQUEST ANY NO HI HAURÀ ECLÍPTICA / ESTE AÑO NO HABRÁ ECLÍPTICA / ECLÍPTICA WILL NOT TAKE PLACE THIS YEAR

AQUEST ANY NO HI HAURÀ ECLÍPTICA
 
Molts ens heu escrit preguntat per la data de l’Eclíptica d’enguany. Lamentem dir-vos que aquest any no hi haurà Eclíptica. Diversos canvis en l’Observatori Astronòmic de Castelltallat que impliquen també obres en l’edifici i altres millores, fan impossible que puguem celebrar, de moment, la sisena edició d’aquest projecte mixt de residències artístiques i divulgació de l’astronomia que Gràcia Territori Sonor i l’Observatori han estat produint des de 2009.
 
ESTE AÑO NO HABRÁ ECLÍPTICA
 
Muchos nos habéis escrito preguntado por la fecha de la Eclíptica de este año. Lamentamos deciros que este año no habrá Eclíptica. Varios cambios en el Observatorio Astronómico de Castelltallat que implican también obras en el edificio y otras mejoras, hacen imposible que podamos celebrar, de momento, la sexta edición de este proyecto mixto de residencias artísticas y divulgación de la astronomía que Gràcia Territori Sonor y el Observatorio han estado produciendo desde 2009.
 
ECLÍPTICA WILL NOT TAKE PLACE THIS YEAR
 
Many of you have written to us asking for the date of this year’s Eclíptica. We’re sorry to say that this year Eclíptica will not take place. Various changes at the Castelltallat Astronomical Observatory including building work and other maintenance mean that it’s impossible for us to celebrate, for the time being, the 6th edition of this mixed project of artist residences and dissemination of astronomy that Gràcia Territori Sonor and the Observatory had been organizing since 2009.

 

Projectes en moviment, residents i seguiments / Proyectos en movimiento, residentes y seguimientos / Projects in circulation, resident artists and following

Dos projectes presentats per Gràcia Territori Sonor al Sónar 2014
i Berta Puigdemasa al Festival Le Bruit de la Neige
 
Dos proyectos presentados por Gràcia Territori Sonor en el Sónar 2014
y Berta Puigdemasa en el Festival Le Bruit de la Neige
 
Two projects presented by Gràcia Territori Sonor at Sónar 2014 
and Berta Puigdemasa at Festival Le Bruit de la Neige
 

El dissabte 14 de juny a les 12:00h es va presentar al SonarVillage RAYO 60, el projecte en solitari del donostiarra establert a Barcelona Ander Agudo: un diàleg emocional amb l’espai. http://rayo-60.bandcamp.com/

El sábado 14 de junio a las 12:00h se presentó en el SonarVillage RAYO 60, el proyecto en solitario del donostiarra establecido en Barcelona Ander Agudo: un diálogo emocional con el espacio. http://rayo-60.bandcamp.com/

On Saturday June 14th at 12:00h was presented at SonarVillage RAYO 60, the solo project by Ander Agudo from San Sebastián now residing in Barcelona: an emotional dialogue with the space http://rayo-60.bandcamp.com/

Rayo 60 @ Sónar 2014

Rayo 60 @ Sónar 2014 (foto GTS)

El mateix dia, a les 20:30, es va presentar al SonarComplex 3QUINOX, un projecte de so i cinema expandit que uneix el col·lectiu cinematogràfic Crater (Adriana Vila i Luis Macías) amb l’artista multidisciplinar portuguès Alfredo Costa Monteiro: paisatgisme estàtic i hipnosi sonora. http://cratercollective.com/ http://www.costamonteiro.net/

El mismo día, a las 20:30, se presentó en el SonarComplex 3QUINOX, un proyecto de sonido y cinema expandido que une al colectivo cinematográfico Crater (Adriana Vila y Luis Macías) con el artista multidisciplinar portugués Alfredo Costa Monteiro: paisajismo estático e hipnosis sonora. http://cratercollective.com/ http://www.costamonteiro.net/

The same day, at 20:30, was presented at the SonarComplex 3QUINOX a draft expanded cinema sound and film collective that unites Crater (Adriana Vila and Luis Macias) with  multidisciplinary artist from Portugal Alfredo Costa Monteiro: Static landscaping and sonic hypnosis. http://cratercollective.com/ http://www.costamonteiro.net/

 

El dispositiu de 3EQUINOX

El dispositiu de 3QUINOX @ Sónar 2014 (foto DuraMaar)

 

I el dijous 19 de juny, BERTA PUIGDEMASA (arpa modificada), resident de Gràcia Territori Sonor, va impartir un taller d’improvisació a l’École de Musique de Faverges i un concert al Château de Faverges (Alta Saboia – França), durant el festival Le Bruit de la Neige, amb Pierre Coppier (percussions) i tractament sonor de Bernard Donzel, dins el programa d’intercanvis amb l’associació Studio Forum d’Annecy. http://www.bertapuigdemasa.com

Y el jueves 19 de junio, BERTA PUIGDEMASA (arpa modificada), residente de Gràcia Territori Sonor, impartió un taller de improvisación en l’École de Musique de Faverges  y un concierto en el Château de Faverges (Alta Saboya – Francia), durante el festival Le Bruit de la Neige, con Pierre Coppier (percusiones) y tratamiento sonoro de Bernard Donzel, dentro del programa de intercambios con la asociación Studio Forum de Annecy. http://www.bertapuigdemasa.com

On Thursday June 19, BERTA PUIGDEMASA (modified harp), Gràcia Territori Sonor resident, gave a workshop on improvisation at l’École de Musique de Faverges and a concert at the Château de Faverges (Haute Savoie – France), during the festival Le Bruit de la Neige, with Pierre Coppier (percussion) and sound treatment by Bernard Donzel within the exchange program with the association of Annecy Studio Forum. http://www.bertapuigdemasa.com

Berta Puigdemasa & Bernard Donzel-Gargand @ Le Bruit de la Neige 2014 (Foto Studio Forum)

Berta Puigdemasa & Bernard Donzel-Gargand @ Le Bruit de la Neige 2014 (Foto Studio Forum)

 

 

MICROTOPIES 2014: estrena en ràdio FM, streaming i lliure descàrrega

 

Maquetaci—n 1

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

JA POTS ESCOLTAR MICROTOPIES 2014
estrena en ràdio FM, streaming i lliure descàrrega

Microtopies és una convocatòria mundial de miniatures sonores llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial anual del nostre programa radiofònic Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).

A Microtopies 2014 han participat 50 artistes i grups de 12 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.

Quan l’escoltis per la ràdio podràs viatjar per aquest mapa de sons microtòpics en aquest ordre que l’atzar ha prefigurat, però també pots crear-te les teves seleccions favorites, ja que el recopilatori és d’accés lliure des del nostre canal de Bandcamp (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies és un viatge, un film, un collage sonor, un mapa geogràfic d’utopies microscòpiques. 50 minuts que són 50 micromirades a 50 universos sonors diferents.

Bon viatge!

Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han participat en aquest projecte… Gràcies per fer realitat aquestes Microtopies!

 

CASTELLANO

 

YA PUEDES ESCUCHAR MICROTOPIES 2014
estreno en radio FM, streaming y libre descarga 

Microtopies es una convocatoria mundial de miniaturas sonoras lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial anual de nuestro programa radiofónico Música y Geografía (FM Barcelona, Radio Pica y Radio Gràcia).

En Microtopies 2014 han participado 50 artistas y grupos de 12 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluidas en el estricto orden de recepción.

Cuando lo escuches por la radio podrás viajar por este mapa de sueños microtópicos en este orden que el azar ha prefigurado, pero también puedes crearte tus selecciones favoritas, puesto que el recopilatorio es de acceso libre desde nuestro canal de Bandcamp (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies es un viaje, un film, un collage sonoro, un mapa geográfico de utopías microscópicas. 50 minutos que son 50 micromiradas a 50 universos sonoros diferentes.

Buen viaje!

Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han participado en

este proyecto… ¡Gracias por hacer realidad estas Microtopías!

 

ENGLISH

 

YOU CAN NOW LISTEN TO MICROTOPIES 2014
premiere on FM radio, streaming and free download

 

Microtopies is a world call of sonic miniatures launched by Gràcia Territori Sonor to configure an annual special edition of our radio broadcasting program Música i Geografia (FM Barcelona, Ràdio Pica i Ràdio Gràcia).

50 artists and groups from 12 countries have participated in Microtopies 2014. The miniatures received haven’t been submitted to a selection process and have been included in strict order of arrival.

When you hear them on the radio you’ll be able to travel this map of microtopic sounds in the order that chance has preconfigured, but you can create your own favourite selections as the compilation is accessible to all through our Bandcamp page (Attribution Non-commercial No Derivatives):

http://graciaterritorisonor.bandcamp.com

Microtopies is a voyage, a film, a sound collage, a geographical map of microscopic utopias. 50 minutes that are 50 microglances at  50 different sonic universes.

Bon voyage!

Gràcia Territori Sonor wants to thank all those that agreed to participate disinterestedly in this project… Thanks for making these Microtopies possible!

 

MICROTOPIES 2014
emissió en directe / emisión en directo / live broadcast:
dilluns 26 de maig a les 18h / lunes 26 de mayo a las 18h / Monday 26th of May at 18h
Ràdio PICA (96.6 FM Barcelona)
dijous 29 de maig a les 19h / jueves 29 de mayo a las 19h / Thursday 29th of May at 19h
Ràdio Gràcia (107.7 FM Barcelona)
 
emissió en streaming / emisión en streaming / streaming session:
Ràdio PICA
dijous 29 de maig a les / jueves 29 de mayo a las / Thursday 29th of May at
 18h, 23h, 4h i 9h
http://88.2.32.168:8000/listen.pls
 
També pots escoltar Microtopies 2014 en el nostre canal de Bandcamp / También puedes escuchar Microtopies 2014 en nuestro canal de Bandcamp / You can also hear Microtopies 2014 on our Bandcamp channel:
http://graciaterritorisonor.bandcamp.com
 

 

Comunicat | Comunicado | Public Communication

Comunicat difós per Xarxaprod. Ja s’han adherit més de 500 persones i organitzacions | Comunicado difundido por Xarxaprod. Ya se han adherido más de 500 personas y organizaciones | Public Communication spread by Xarxaprod. More than 500 people and organizations have already been adhered

El Govern de Catalunya obliga als projectes culturals a endeutar-se per poder rebre una subvenció i es reserva el dret de pagament.

El Gobierno de Cataluña obliga a los proyectos culturales a endeudarse para poder recibir una subvención y se reserva el derecho de pago.

Government of Catalonia forces cultural projects into debt in order to receive grants while reserving the right of payment.

Pots llegir el comunicat i adherir-te aquí 
Puedes leer el comunicado y adherirte aquí 
You can read the communication and adhere here

 

En aquesta situació, projectes com Gràcia Territori Sonor estan en perill
En esta situación, proyectos como Gràcia Territori Sonor están en peligro
In this situation, projects like Gràcia Territori Sonor are in danger